TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. BİLTEKİN ÖZDEMİR

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNE TESPİT VE ÖNERİLER

Temmuz 2016 Sayı 334

ÖZET

Ülkemizde, yıllarca uygulanan ekonomik istikrar ve enflasyonu düşürme politikalarına rağmen, kısa dönemde ekonomik güçlüklere ve krizlere, uzun dönemde, yoksulluğa, işsizliğe, düşük büyüme hızına, bozuk gelir dağılımına ve hatta siyasi uyuşmazlıklara köklü çareler bulunulamayışının önemli nedenlerinden birisinin vergi sistemimizdeki yetersizlikler olduğu düşünülmektedir. Vergi reformlarının mevcut-kayıtlı vergi mükelleflerine ek yükümlülükler değil, ek kolaylıklar getireceği, yükün esas itibarıyla kayıt dışında vergi vermeyen veya vergi verilmemesine vasıta olan tabana yayılmak olduğu ve verginin bir amaç değil, serbest rekabet ekonomisini ve sosyal refahı koruyan ve kollayan ve serbest piyasa sisteminin ölçüsüz devlet müdahalesini savunan sosyalist görüşler karşısında zırhı olarak onu ayakta tutan bir manivela ve millete hizmet sunulması için bir finansman ve gelir düzenleme aracı olarak düşünülmesi gerektiği kamu oyuna iyi anlatılmalıdır. OECD ve özellikle AB tarafından düzenlenen raporlarda, sağlanan ve yapılan uyum düzenlemelerine rağmen, vergi sistemimizde halâ köklü ve kapsamlı düzenlemelere ihtiyaç olduğuna işaret edilmektedir. Vergi reformlarının karşısındaki en önemli engel, ekonominin önü kapatılıyor gibi gerçeği yansıtmayan, bilgisiz ve ufuksuz yaklaşım ve değerlendirmelerin bazen en yetkili siyasi noktalarda bile savunucu bulmuş olmasıdır. Düzenlemelerde, AB ve OECD genel kuralları ile uyumun ve uluslararası ortak ve mutlak bir işbirliği ve yardımlaşma sağlamanın yararları dikkate alınmalı, vergi yasaları, vergi idaresi ve uygulaması, vergi denetimi ve vergi yargısı birlikte düşünülmeli, yurttaşlar, kamunun vergi gelirlerini yerinde ve amacına uygun kullandığına ikna edilmeli, siyasal ve haksız vergi aflarına kesinlikle başvurulmamalı ve bilhassa Meclis aşamasında vergi reformlarının bir Devlet politikası olarak benimsenip, partiler-arası diyalog ve uzlaşmayla sonuca bağlanmasına önem verilmelidir. Vergi sistemimizin yabancı sermayenin istihdam yaratacak ve teknoloji geliştirecek yeni ve ek fiziki yatırımlar biçiminde girişinin çekiciliğini artıracak stratejiler düşünülerek düzenlenmesi özel önem taşımaktadır. İnanç dünyamızın meseleye vereceği desteğin, başarıya ulaşmak için büyük bir güç olduğu da dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: vergi sistemi, serbest rekabet ekonomisi, sosyal refah, uluslararası işbirliği, sosyal ahlâk.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION FINDINGS AND PROPOSALS ON THE TURKISH TAXATION SYSTEM

ABSTRACT

It is considered that one of the main reasons why Turkey has failed to find permanent remedies for economic challenges and crises in the short term and poverty, unemployment, low growth rate, unequal income distribution and even political conflicts despite economic stability and inflation reduction policies that have been applied for long years is the deficiencies in our tax system. It must be explained well to the public that tax reforms do not bring additional obligations but additional facilities for currently registered taxpayers, the burden is essentially extending to the groups who do not pay taxes or who mediate in not paying taxes and that taxes are not an objective but rather a lever which cherishes free market economy and social welfare which is like a shield that keeps the free market system up against socialist views defending unlimited state intervention and a tool for arranging funding and income for offering services to the public. In the reports issued by the OECD and especially the EU, it is indicated that deep-seated and comprehensive regulations must still be made in our tax system despite harmonization regulations that have been provided and made. The most important barrier facing tax reforms is that approaches and evaluations without any information and wisdom suggesting that the economy is being blocked which do not reflect the truth. The benefits of harmonization with the EU and the OECD and of ensuring a common and absolute cooperation and solidarity must be considered; tax laws, tax administration and practice, tax inspection and tax justice must be considered together, citizens must be convinced that the public uses tax incomes reasonably and in accordance with their objective; political and unjust tax amnesties must never be resorted to and especially, importance should be attached to adopting tax reforms as a State policy at the National Assembly stage and to reaching compromises regarding the issue. It is especially important that our tax system is regulated upon considering strategies which will increase the attractiveness of foreign capital entry in the form of new and additional physical investments that will create employment and improve technology. It must also be considered that the support to be given by our belief system to the issue is a great power to achieve success.

Keywords: Tax system, free market economy, social welfare, international cooperation, social ethics.

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!

YORUMLAR

Daha Fazla