TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KONKORDATO TALEBİ ÜZERİNE MAHKEMECE VERİLEN MÜHLET KARARLARININ AMME ALACAKLARINA ETKİSİ

Kasım 2018 Sayı 362

ÖZET

7101 sayılı Torba Kanunla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerden birini de, iflasın ertelenmesi kurumunun yürürlükten kaldırılması ve bunun yerine konkordato kurumunun daha etkin, pratik ve uygulanabilir hale getirilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu konkordato talep edebilir. Talep üzerine mahkeme tarafından borçluya geçici ve kesin mühlet verilir. Mahkemece verilen mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur. İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz. Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler de işlemez. Ancak, konkordato projesinin mahkemece tasdiki, 6183 sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları hakkında mecburi değildir.

Anahtar Kelimeler: İflasın Ertelenmesi, Konkordato, Geçici ve Kesin Mühlet, Amme Alacağı, 6183 Sayılı Kanun.

Jel Sınıflandırması: G33, K35, K40.

THE EFFECT OF THE PERIOD DECISIONS GIVEN BY THE COURT ON PUBLIC RECEIVABLES ON THE CONCORDAT PETITION

ABSTRACT

Important amendments were made to the Execution and Bankruptcy Law No. 2004 by the Bag Law No. 7101. One of these amendments is the abolition of the institution for postponement of bankruptcy and instead making the institution of the concordat more effective, practical and feasible. In this context, any debtor who is unable to pay his/her debts at the due date or who is in danger of not being able to pay on the due date may request the concordat. Upon request, the court shall issue a provisional and certain period to the debtor. No follow-up can be made, including follow-up pursuant to the Law No. 6183 on the Collection Procedures of Public Receivables, against the debtor within the period set by the court, and the previous follow-up stops. Interim injunctions and precautionary lien decisions are not applied. The limitation and the time-limiting periods that can be interrupted by a follow-up treatment also do not work. However, the concurrence of the concordat project by the court is not compulsory on the public receivables within the scope of the Law no. 6183.

Keywords: Postponement of Bankruptcy, Concordat, Provisional and Certain Period, Public Receivable, the Law No. 6183.

Jel Classification: G33, K35, K40.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!