TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAYITDIŞI EKONOMİ VE ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Her çağdaş ülkede olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı ekonomi önemli bir sorun olarak görülmekte ve kayıtdışı ekonomi ile mücadele etkili bir şekilde yürütülmektedir. Bu sorun dünyada, özellikle OECD ülkeleri arasındaki birçok ülkeyi kapsamakla birlikte kayıtdışı ekonomi ile mücadele geçmişten günümüze kadar artarak devam etmiştir. Özellikle ülkemizde kayıtdışı ekonomiyle mücadelede isabetli kararların verilebilmesi için klasik yöntemlerin yanı sıra çağdaş yöntemlerden yararlanılması, farklı analizlerin yapılması, devletin çeşitli kurumları arasında ortak hareket edebilme kabiliyetinin sağlanması, toplumdaki vergi bilincinin arttırılması, vergi mevzuatında düzenlemeler yapılması gerektiği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla kayıtdışı ekonomi ve çözüm yolları çeşitli yorumlara, araştırmalara ve istatistiki bilgilerle karşılaştırmalara neden olmuştur. Makalemizde kayıtdışı ekonominin tanımı ve sınıflandırılması yapılacak ve günümüz şartları ile entegre olunmuş çözüm yolları açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kayıtdışı Ekonomi, Vergi Denetimi, Kayıtdışı Ekonominin Olumlu ve Olumsuz Etkileri.

Jel Sınıflandırması: E26

INFORMAL ECONOMY AND SOLUTION PROPOSALS FOR PREVENTION

ABSTRACT

As in any contemporary country, the unregistered economy is seen as an important problem in our country and the fight against the informal economy is being carried out effectively. This problem has continued to increase from day to day, with the struggle against the informal economy, with many countries in the world, especially OECD countries. Especially in our country it has been revealed that to make appropriate decisions in the struggle against unregistered economy, it is necessary to make use of modern methods as well as classical methods, to make different analyzes, to have the ability to act jointly with various institutions of the state, to increase tax consciousness in the society and to make regulations in tax legislation. Therefore, informal economy and solutions have caused various interpretations, researches and statistical comparisons with information. In our paper, the definition and classification of the unregistered economy will be made and the solutions that are integrated with today’s conditions will be tried to be explained.

Keywords: Informal Economy, Tax Auditing, Positive and Negative Effects of Informal Economy.

Jel Classification: E26

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!