TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ DÖNEM: 3 NO’LU KDV BEYANNAMESİ

Mart 2018 Sayı 354

ÖZET

05/12/2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9’uncu maddesine; elektronik ortamda hizmet sunanlar tarafından Katma Değer Vergisinin beyan ve ödeme yükümlülüğüne yönelik yeni cümle ihdas edilmiştir. İlgili düzenlemeye yönelik usul ve esasları belirlemek amacıyla da KDV Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik öngören 17 Seri No’lu KDV Tebliği yürürlüğe girmiştir. KDV Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle; Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere bedel karşılığı elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmete ilişkin katma değer vergisini beyan etmek ve ödemek zorundadırlar. Söz konusu elektronik ortamda hizmet sunanlar, bu hizmetlere ilişkin KDV’yi “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle 3 No’lu KDV beyannamesi ile elektronik ortamda beyan edeceklerdir. Hesaplanan KDV, aylık vergilendirme dönemleri itibariyle takip eden ayın 24’üncü günü akşamına kadar beyan edilecek ve beyan edilen ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekecektir. Elektronik ortamda sunulan hizmetlere yönelik beyan yükümlülüğüne ilişkin hükümlere uymayanlar hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun vergi cezalarına dair hükümler uygulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Vergi Sorumlusu, 3 No’lu KDV Beyannamesi, Hizmet Sunucusu, 17 Seri No.lu Tebliğ.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

NEW ERA FOR VALUE-ADDED TAX: TAX RETURN NR. 3

ABSTRACT

According to the Law on Amendment of Certain Tax Laws and Other Laws No. 7061 published in the Official Gazette dated 05/12/2017 and numbered 30261 and the Article 9 of Value Added Tax Law No. 3065; a new sentence has been created for the service providers in the electronic environment to address the obligation to declare and pay VAT. In order to determine the principles and procedures for the related regulation, the VAT Communiqué nr. 17, which envisages amendments to the VAT General Practice Communiqué, entered into force. With the amendment made in VAT General Application Communiqué; Turkey in residence, workplace, legal center and business center are not found, no KDV taxpayer real persons who provide electronic services to remuneration, to declare the value added tax and must pay for these services. Those who provide services in the said electronic environment shall declare VAT related to these services in electronic environment by establishing a “VAT Private Tax Invoice for Electronic Service Providers” and declaration of VAT No 3. The calculated VAT shall be declared by the evening of the 24th day of the following month and shall be paid by the evening of the 26th day of the declared month as of the monthly taxation periods. Provisions concerning tax penalties of the Tax Procedures Code No 213 shall apply to those who do not comply with the provisions regarding the declaration obligation for the services provided in the electronic environment.

Keywords: Tax responsible Party, VAT Return nr. 3, Server, General Communiqué nr. 17.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!