TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMULAŞTIRMA ÖZELİNDE TAŞINMAZ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI VE KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İKİ YIL İÇİNDE TAHSİL ŞARTI SORUNSALI

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Devlet ve kamu tüzel kişileri kamusal faaliyetlerin yürütülmesi sürecinde taşınmaz mallara gereksinim duyabilmektedir. Gereksinim duyulan taşınmaz mallar kamu yararının gerektirdiği hallerde kamulaştırma yoluyla temin edilebilir. Anayasa’da temel haklar kapsamına alınan mülkiyet hakkının istisnası olan kamulaştırma müessesesinin sınırları ve nasıl yapılacağı Anayasada belirlenmiş, Kamulaştırma Kanunu’nda da kamulaştırma müessesesinin uygulamasına ilişkin detaylara yer verilmiştir. Makalemizde, kamulaştırma müessesesinin kurumlar vergisi boyutunun araştırması yapılarak, taşınmazları kamulaştırılan kurumların Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan 5/1-e istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda bilgiler verilmiştir. Ayrıca kamulaştırma bedelinin eşit taksitlerle ödenmesine karar verildiği hallerde istisna uygulamasına ilişkin yaşanabilecek sorunlar irdelenerek bazı mağduriyetleri önleme adına çözümlemeler oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası, Kamulaştırma İşlemlerinde KVK Madde 5/1-e İstisnası, KVK İstisna Uygulamasında İki Yıl İçerisinde Tahsil Şartı.

Jel Sınıflandırması: H13, H20, H26, K11, K34.

EXEMPTİON OF SALE GAİN İN EXPROPRİATİON AND THE PROBLEM OF COLLECTION OF THE FEE IN TWO YEARS

ABSTRACT

State and public legal entities may require immovable property in the process of conducting public activities. The immovable properties required can be obtained through expropriation where public interest is required. The boundaries of the expropriation institution, which is an exception to the right of property, which is included in the basic rights of the Constitution, and how it will be determined, are given in the Constitution and the Expropriation Law details the application of the expropriation institution. In our article, the corporate tax dimension of the expropriation institution has been researched and it is provided to see whether the expropriated institutions can benefit from the 5/1-e exemption in the Corporate Tax Law. In addition, in cases where the expropriation value is decided to be paid in equal installments, the problems that may be experienced in the implementation of the exception are examined and solutions are produced to prevent some grievances.

Keywords: Exemption For Sale Of Real Estate, Exception Of Article 5/1-E Of The Corporate Tax Law In The Expropriation Process, In The Case Of The Exemption Of The Corporate Tax Law, The Cost Of The Collection Within Two Years.

Jel Classification: H13, H20, H26, K11, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!