TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU BORÇLUSUNUN İFLASININ TAHSİL ZAMANAŞIMINA ETKİSİ

Eylül 2017 Sayı 348

ÖZET

Kamu alacaklarının iflas yoluyla takibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 100. maddesiyle yapılan atıf dolayısıyla 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun bu takibe dair hükümlerine göre yapılmaktadır. İflasın açılmasından kapanmasına/kaldırılmasına kadar olan süreçte tasfiyenin bir özel hukuk kanunu çerçevesinde yürütülüyor olması, özel alacaklardan birçok noktada farklılık taşıyan kamu alacakları açısından bazı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan birisi de iflasın tahsil zamanaşımına olan etkisidir. Kamu alacağı tahsil zamanaşımına uğradığında artık kamu alacaklısının bu alacağı tahsil etme yetkisi ortadan kalkacağından hangi hallerin meydana gelmesi ile zamanaşımının duracağının ya da kesileceğinin tespiti oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada kamu alacakları açısından iflas sürecinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ve iflas hükmü mahiyetinde olan ilgili maddede gösterilen durma ve kesme nedenlerinden hangilerinin meydana gelebileceği tespit edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kamu alacakları, kamu borçlusu, kamu alacaklarının iflas yoluyla takibi, iflas, tahsil zamanaşımı.

Jel Sınıflandırması: K34, H20, K35.

THE IMPACT OF THE BANKRUPTCY OF PUBLIC DEBTOR ON THE COLLECTION LIMITATION

ABSTRACT

Bankruptcy procedure of public receivables is implemented according to regulations of Execution and Bankruptcy No. 2004 because of the refference of article 100 of Procedure Law on Collection of Public Receivables No. 6183. The fact that liquidation is carried out within the framework of a private law code in the process from the opening up to the closing/removing of the bankruptcy brings some problems in terms of the public receivables which are different in many places from special receivables. One of these problems is the impact of the bankruptcy on the collection limitation. When the public receivables are due to collection limitation, it is very important to determine whether the statute of limitations will be stopped or interrupted due to the fact that authority to collect these receivables will no longer disappear. In this study, it has been tried to find out the reasons for the stoppage and interruption in the relevant articles of the Procedure Law on Collection of Public Receivables and in the relevant article of Turkish Debt Law No. 6098, which has the characteristics of bankruptcy provision, in the bankruptcy process in terms of public receivables.

Keywords: Public receivables, public debtor, bankruptcy procedure of public receivables, bankruptcy, collection limitation.

Jel Classification: K34, H20, K35.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!