TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KAMU ALACAKLARINDA TAHSİL ZAMANAŞIMI

Aralık 2017 Sayı 351

ÖZET

Kamu alacağı borcu ilişkisi her durumda ödeme ile son bulmaz, bu ilişkiyi ödeme dışında sona erdiren haller de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan zamanaşımı, bir hukuk devletinde, devletin vergilendirme yetkisinin belirlenmesi açısından büyük bir önemi haizdir, ancak buna rağmen bünyesinde bir eşitsizliği de barındırdığı gerçektir. Bu çalışmada temel olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 102, 103 ve 104. maddelerinde düzenlenmiş olan tahsil zamanaşımı kurumunun tüm yönleriyle incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamında Vergi İcra Hukukunda tahsil zamanaşımının tanımı yapılarak, hukuki niteliği ve kapsamı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise tahsil zamanaşımını durduran ve kesen sebepler tüm yönleriyle irdelenmeye çalışılmış ve tüm bu incelemeler yapılırken mümkün olduğunca tartışmalı hususlara değinilmeye özen gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Hukuku, Amme Alacaklarının Tahsili, Zamanaşımı.

Jel Sınıflandırması: K3, K34.

PRESCRIPTION OF COLLECTION IN PUBLIC RECEIVABLES

ABSTRACT

The relationship of public will and debt does not always end with payment but there are cases in which the relationship ends up other than payment. One of these, the statute of limitations, has a great importance in the determination of the state’s taxation authority in a state of law but it nevertheless has an inequality in its nature. This study aimed to examine the collection of limitation set in Articles 102, 103 and 104 of Law No. 6183 on Procedures for the Collection of Public Receivables. Within the scope of the study, the definition of the statute of limitations in the Tax Enforcement Law was tried to be defined and also its legal nature and scope. Later on, we tried to investigate all aspects of the reasons for stopping and restarting the statute of limitations and when all these examinations were made, care was taken to address controversial issues as much as possible.

Keywords: Tax Law, Collection of Public Receivables, Statute of Limitations.

Jel Classification: K3, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!