TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

Aralık 2018 Sayı 363

ÖZET

Forex kelimesi İngilizce “döviz arbitrajı- döviz değişimi” anlamına gelen “foreign” ve “exchange” kelimelerinin kısaltmasının bir araya gelmesinden türeyen bir kelimedir. Esas itibariyle bir ülke para biriminin diğer bir ülke para birimi ile değişimini ifade etmektedir. Günümüzde yaygın bir hale gelen kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yatırımcılar ellerinde bulunan yatırımın belli bir katına kadar işlem yapabilme imkânı bulabilmekte bunun sonucu olarak da çok daha fazla kâr elde edebilmekte ya da çok daha fazla zarar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Normal bir döviz alım satım işleminde bir ülke para birimi ile başka bir ülke para birimi alındıktan sonra kur değişimi sonucunda elde edilen kazanç kur farkı kadar olmaktadır. Fakat kaldıraçlı alım satım işlemlerinde işlemde kullanılan kaldıraç oranı kadar kâr ya da zarar elde edilebilmektedir. 6111 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı alım satımı, alım satımına aracılık ve bu işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik hizmetlere ilişkin esasları düzenleyen “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu işlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” 27.08.2011 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanarak 31.08.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Makalemizde kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin bilgi verildikten sonra söz konusu işlemlerin vergilendirilmesine ilişkin hususlara değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Foreks, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Sermaye Piyasası, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Gider Vergileri Kanunu.

Jel Sınıflandırması: H20, H29.

LEVERAGED TRADING TRANSACTIONS AND TAXATION OF INCOME FROM THESE TRANSACTIONS

ABSTRACT

Forex is a word derived from the combination of the words eler foreign exchange arbitrage mes and “foreign exchange“. It refers to the exchange of a country currency with the currency of another country. In leverage trading transactions, which are becoming widespread nowadays, investors can find the opportunity to trade up to a certain level of investment, resulting in much more profit or more losses. In a normal foreign exchange transaction, after the exchange of one country currency and another country currency, the foreign exchange gain is the same as the foreign exchange difference. However, in leveraged trading transactions, profit or loss can be achieved as much as leverage ratio used in the transaction. As per the subparagraph (g) of Article 30 of the Capital Market Law No. 2499, amended by the Law No. 6111, the principles regarding the services for the purchase, purchase and sale of foreign currency, goods, precious metals and other assets to be determined by the Board for commercial purposes and the services for realization of these transactions The Communiqué on gir Leveraged Trading Transactions and the Principles Regarding the Institutions That Can Perform These Transactions leri was published in the Official Gazette on 27.08.2011 and entered into force as of 31.08.2011. In our article, after giving information about leveraged trading transactions, issues related to taxation of these transactions will be mentioned.

Keywords: Leveraged Trading Transactions, Capital Market, Banking and Insurance Transactions Tax, Expenditure Taxes Law.

Jel Classification: H20, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!