TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ ESASLARI, DÜZENLEMELERDEKİ EKSİKLİKLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Mayıs 2019 Sayı 368

ÖZET

Türk vergi sisteminde iki vergilendirme yöntemi vardır: Tevkif esası ve yıllık beyan esası. Tevkif suretiyle vergilendirme esasları gelir vergisi mükellefleri açısından G.V.K.’nun 94’üncü, kurumlar vergisi mükellefleri açısından ise K.V.K.’nun 15’inci ve K.V.K.’nun 30’uncu maddelerinde düzenlenmiştir. V.U.K.’nun 11’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca G.V.K.’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında ve K.V.K.’nun 15’inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tevkifat kapsamına alınmıştır. İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden G.V.K.’nun 94’üncü, K.V.K.’nun 15’inci ve K.V.K.’nun 30’uncu maddesi kapsamında yapılacak tevkifatlar açısından uygulanacak temel esaslar bu makalemizin konusunu oluşturacaktır. İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri karşılığında hizmeti veren kişilerin dar mükellefiyete tâbi bir gerçek kişi veya kurum olması durumunda bu kişilere yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılması esasları noktasında uygulamada bazı sorunlar bulunmaktadır. Makalemizde bu sorunlara değinilecek ve çözüm önerisinde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Reklam Hizmetleri, İnternet, Vergilendirmede Eşitlik İlkesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H24.

PRINCIPLES OF TAXATION REGARDING ADVERTISING SERVICES PROVIDED IN THE INTERNET ENVIRONMENT, LACK OF REGULATIONS AND SOME ISSUES TO BE ATTACHED

ABSTRACT

There are two methods of taxation in the Turkish tax system: the principle of detention and the principle of annual declaration. The taxation principles of the taxpayers are regulated in 94th percent of the income taxpayers and 15th in the taxpayers and in the 30th clause of the TCc. Pursuant to Article 7 (7) of the Bank, the advertising services provided to persons listed in the first paragraph of Article 94 of the TCc and the first paragraph of Article 15 of the TCc have been included in the withholding decree with the decision of the President. The basic principles that will be applied in terms of the applications to be made to the internet service providers or to those who mediate the provision of advertising services on the internet, will be applied on the 94th GVK, 15th on the KVK and 30th on the KVK. will be the subject of our article. There are some problems in practice in terms of the principles of withholding on the payments to be made to the individuals in case of being a real person or an institution subject to limited liability for the services provided for the advertising services given on the internet. In our article, these problems will be discussed and a solution will be proposed.

Keywords: Advertising Services, Internet, Equality in Taxation.

Jel Classification: H20, H24.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!