TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

İNGİLİZ MODELİ KDV UYGULAMASININ TÜRK VERGİ SİSTEMİ ÜZERİNDE SAĞLAYACAĞI AVANTAJLAR

Ağustos 2020 Sayı 383

ÖZET

KDV devletlerin başlıca gelir kaynakları içerisinde yer almaktadır. Devlet hazinesi için önemli bir gelir kaynağıdır. Türkiye’de 1985 yılında uygulanmaya başlanan KDV kanunu günümüze kadar gelinen süreçte ticari hayatın ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmiştir. Fakat buna rağmen KDV modelinden kaynaklı sorunlar hâlâ devam etmektedir. Bu sorunların ortadan kaldırılması için Türkiye’nin daha sadeleşmiş ve kullanımı kolay bir KDV modeline ihtiyacı vardır. Türkiye’de uygulanan KDV modelindeki %8 ve %18’lik oran firmalar üzerindeki finansman yükünü arttırmaktadır. KDV modelindeki iâde sisteminden kaynaklı sorunlar ise firmaların bekleyen KDV alacaklarının artış göstermesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra KDV iadesinin bir kısmının hâlen yeminli mali müşavir koşulu ile alınabilmesi, yurtiçinde üretim yapan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansman zorluğu çekmesine neden olmaktadır. KDV bu haliyle vergi mükellefi olan orta ve küçük işletmeleri cezalandırmaktadır. Türk tipi KDV modeli ile benzerlik gösteren İngiliz tipi KDV modeli basit ve mükellef odaklı vergi uygulamaları ile dikkat çekmektedir. İngiliz tipi KDV modelinin Türkiye’de uygulanması durumunda Türkiye’nin basit ve kolay anlaşılabilen bir vergi sitemine kavuşacağı, mükellef odaklı vergilemenin yaratacağı olumlu havanın etkisiyle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının artabileceği ve KDV sistemindeki çözülemeyen sorunların büyük bir kısmının ortadan kalkacağı yapılan değerlendirmeler arasındadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Vergi Sistemi, İngiliz KDV Modeli, KDV

Jel Sınıflandırması: H20, H25, L80

ADVANTAGES OF THE BRITISH MODEL VAT APPLICATION PROVIDED ON THE TURKISH TAX SYSTEM

ABSTRACT

VAT, which is among the main sources of income of the states, is an important source of income for the state treasury. KDV in Turkey’s law, which was launched in 1985 the process reached until today, according to the needs of commercial life has been revised. However, problems arising from the VAT model still persist. This use of Turkey’s more streamlined and the need to eliminate the problem has an easy KDV model. KDV model implemented in Turkey in 8% - 18% difference increases the financial burden on firms. Problems arising from the return system in the VAT model cause companies to increase their pending VAT receivables. In addition, the fact that some of the VAT refund can still be obtained under the condition of sworn in financial advisors causes small and medium-sized enterprises that produce domestically to have financial difficulties. VAT in this way punishes tax-paying enterprises.. The British VAT model, which draws attention among the VAT models applied and is similar to the Turkish VAT model, draws attention with its simple and taxpayer oriented tax practices. In the British VAT model, tax transactions are simple, exemptions are narrow and easy to understand. In case of implementation of the English type VAT model in Turkey will soon have a tax system that can be understood Turkey’s simple and easy, is between taxpayers oriented taxation would create might increase voluntary compliance of taxpayers with positive impact on air and all the important VAT assessments made will disappear a large part of the problem can not be solved in the system.

Keywords: Turkish Tax System, British VAT Model, VAT

Jel Classification: H20, H25, L80

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!