TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GÜMRÜK TARİFESİ VE DIŞ TİCARETE İLİŞKİN MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ORTAK BİR GÜMRÜK TARİFESİNE GÖRE HESAPLAMA OLASILIĞI

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Gelir kaynağı olmasının yanında dış ticaretin ülke ekonomisi yararına gelişmesini sağlayan bir politika aracı oluşturan gümrük vergilerinin kapsamına ilişkin belirsizlikler, gümrük idareleri ile yükümlüler arasında çeşitli uyuşmazlıklara neden olmaktadır. Gümrük Kanununda dönem dönem yapılan değişiklikler, bu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması noktasında yetersiz kalmaktadır. Gümrük vergileri, dar anlamda, eşyanın gümrük tarife cetvelindeki yeri ve karşısında gösterilen oran veya tutarlar esas alınarak hesaplanmaktadır. Bununla birlikte gümrük işlemleriyle ilgili bazı mali yükümlülükler ise, kendi düzenlemelerindeki tarifelere tabidir. Çalışmada gümrük vergileri kapsamındaki yeri tartışmalı olan bazı mali yükümlülüklerin, oluşturulacak tek bir gümrük tarife cetveli benzeri tek bir düzenleme veya ortam esas alınarak hesaplanması olasılığı incelenmiştir. Çalışma neticesinde, gümrük işlemleriyle ilişkili mali yükümlülüklerin aynı konu-eşya üzerinde somutlaşması, tarifelerinin gümrük tarifesiyle aynı organdan kaynaklanması ve aynı biçimsel özellikleri taşıması sebebiyle bu olasılığın gerçekleşmesinin mümkün olduğu ve böyle bir uygulamanın gümrük idareleri ile yükümlüler arasındaki uyuşmazlıkları önlemeye veya çözüme kavuşturmaya katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük Vergileri, Gümrük Tarifesi, Tarife Cetveli, Gümrük Kabahatleri.

Jel Sınıflandırması: K34, K39, K49

CUSTOMS TARIFF AND THE POSSIBILITY OF CALCULATION OF DUTIES RELATED TO FOREIGN TRADE ACCORDING TO THE COMMON CUSTOMS TARIFF

ABSTRACT

Uncertainties regarding the content of customs duties, which are a policy instrument that enables the development of foreign trade for the benefit of the country’s economy and a source of income, causes legal disputes between the customs administrations and their counterparts. Periodic changes in the Customs Law are insufficient to resolve these disputes. Customs taxes, in a narrow sense, are calculated on the basis of the place of the goods in the customs tariff schedule and the ratio or amounts shown against it. However, same fiscal duties related to customs procedures are subject to tariffs in their own regulations. In the study, the possibility of calculating the fiscal duties within the scope of customs duties on the basis of a single regulation or environment similar to the customs tariff schedule has been examined. As a result of the study, it has been concluded that it is possible due to the becoming concrete of the financial obligations related to customs transactions on the same subject-item, the tariffs originating from the same body as the customs tariff and having the same formal characteristics, and such an application will contribute to the preventing of or resolving disputes between customs administrations and obliged parties.

Keywords: Customs Duties, Customs Tariff, Tariff Schedule, Customs Misdemeanors.

Jel Classification: K34, K39, K49

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!