TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VERGİSİ TEBLİĞİNE GÖRE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARININ VERGİLENDİRMEDE EŞİTLİK VE ADALET İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Haziran 2019 Sayı 369

ÖZET

Vergilendirmenin temel ilkelerinden biri olan vergilendirmede adalet ilkesi, verginin belli bir kesimden değil toplumun büyük bir kesiminden alınması ve vergi yüküne toplumun bütün kesimlerinin mali güçleri ile orantılı katılmaları olarak değerlendirebilir. Bu ilke toplum nezdinde vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükelleflerle bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya eksik yerine getiren mükellefler arasında pozitif ayrımcılık olarak da ifade edilebilecek bir takım talep ve beklentiler çerçevesinde de algılanmaktadır. Mali idare de toplumun bu taleplerine sessiz kalamamakta ve buna yönelik uygulamalar sunmaktadır. Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi de bu kapsamda düzenlenmiş bir uygulamadır. Ancak uygulama esaslarını belirleyen Gelir Vergisi Tebliği vergi indirimi uygulamasını oldukça sınırlayıcı bir bakış açısıyla ele almıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergiye Uyumlu Mükellefler, Vergi İndirimi, Vergilendirmede Adalet, Vergilendirmede Eşitlik.

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29.

ACCORDING TO THE GENERAL COMMUNIQUÉ ON INCOME TAX, THE PRINCIPLES OF TAX DEDUCTION ARE EVALUATED IN THE FRAMEWORK OF EQUALITY AND JUSTICE PRINCIPLES

ABSTRACT

Justice in taxation which is one of the main principles of taxation, can be evaluated as taxing from large portion of the society rather than a particular part and participation of society’s all parts to tax burden according to the their financial strength proportionally. In society, this principle is also perceived within the framework of a number of demands and expectations that can be expressed as positive discrimination between taxpayers who fulfill their tax liabilities on time and taxpayer who either fail to fulfill these obligations and/or fulfill these obligations incompletely. Fiscal administration also can not keep silent on those demands of society and offers applications for this purpose. Tax deduction to compliant taxpayers is also an application that regulated in this scope. However, The General Communiqué on Income Tax which made explanations on the application of tax deduction, deals with the application in a very restrictive way.

Keywords: Compliant Taxpayers, Tax Deduction, Justice In Taxation, Equality With Taxation.

Jel Classification: H20, H25, H29.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!