TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA KABUL EDİLMEYEN GİDERLERE GENEL BİR BAKIŞ

Nisan 2013 Sayı 295

ÖZET

Kanunen kabul edilmeyen gider kavramı, ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde indirimi kabul edilen ancak vergi matrahının tespitinde indirimi kabul edilmeyen gider veya maliyet unsurlarını ifade eder. İlgili vergi kanunlarında belirtilen ve vergi matrahının tespitinde indirimi yasaklanan giderlerin dışında kalan diğer bir ifade ile işletme faaliyeti ile ilgisi bulunmayan harcamalar kurumlar vergisi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınsa dahi, söz konusu değerlerin işletmeden örtülü şekilde çekildiği kabul edilmektedir. KVK’nın 12/7 ve 13/6’ncı maddelerinde örtülü sermaye kullanımı veya transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımında, dağıtılmış sayılan kar payının “hesap döneminin son günü itibarıyla” gerçekleştiğinin kabul edileceği belirtilmektedir. Bu nedenle işletmeden örtülü şekilde çekilen değerlerin kurumlar vergisi matrahına kanunen kabul edilmeyen gider olarak ilave edilmesi suretiyle kurumlar vergisi yönünden gerekli düzeltme yapılırken, ayrıca örtülü şekilde kar payı elde edenler yönünden de vergilendirme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Gerek kurumlar vergisi yönünden gerekse örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilen kar payı yönünden, söz konusu işlemin yapıldığı hesap döneminin son günü itibarıyla vergilendirme işlemi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kanunen Kabul Edilmeyen Gider, Dağıtılmış Sayılan Kar Payı, Örtülü Kazanç Dağıtımı, Örtülü Sermaye Kullanımı, Brütleştirme İşlemi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

AN OVERVIEW INTO UNACCEPTED EXPENDITURES IN THE INCOME AND CORPORATE TAX APPLICATION

ABSTRACT

The concept of legally unaccepted expenditures defines expenditures or cost items for which reduction is accepted in the determination of commercial, agricultural and occupational earnings but not accepted in the determination of the tax base. Although expenses other than those indicated in the respective tax laws and for which reduction in the determination of the tax base is banned, in other words, expenses that are not related to operational activities are regarded as legally unaccepted expenditures in the determination of the tax base, such amounts are regarded as withdrawn from the company in a concealed way. Articles 12/7 and 13/6 of the Corporate Tax Law indicate that the profit share that is regarded as distributed will be accepted as realized “as of the last day of the accounting period” in the distribution of earnings by way of use of concealed capital or transfer pricing. Therefore, the necessary correction is made with regard to the corporate tax by adding the amounts withdrawn from the company by a concealed way to the corporate tax base as legally unaccepted expenditure, and it is also necessary to complete the taxation procedure for those who acquire profit shares in a concealed way. Both with respect to corporate tax and with respect to the profit share that was regarded as distributed in a concealed way, taxation must be made as of the last day of the accounting period in which the procedure in question was performed.

Keywords: Legally unaccepted expenditures, profit share that was regarded as distributed, distribution of concealed gain, use of concealed capital, grossing up procedure.

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!