TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ENGELLİ ARAÇLARININ İSTİSNA ŞARTLARININ İHLAL EDİLEREK DEVRİ HALİNDE TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNE İSABET EDEN KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU

Kasım 2019 Sayı 374

ÖZET

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını kolaylaştırmak amacıyla kanun koyucu tarafından bir takım yasal düzenlemeler yapılmıştır. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu’nun 7’nci maddesinde yer alan ÖTV istisnası da bu düzenlemelerden birisidir. Buna göre, engelli vatandaşlar tarafından 5 yılda bir defaya mahsus olmak üzere motorlu araç alımlarında ÖTV hesaplanmayacaktır. Mezkûr madde hükmünden faydalanarak taşıt alan vatandaşların, bu taşıtları beş yıl içerisinde (veraset yoluyla intikaller hariç), istisnadan yararlanmayan kişilere devretmeleri halinde, başlangıçta hesaplanmayan ÖTV’nin adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan tahsil olunacağı ÖTV Kanunu’nun 15/2-a maddesinde düzenlenmiştir. Ancak, ÖTV’nin Katma Değer Vergisi (KDV) matrahına dâhil olması sebebiyle uygulamada KDV açısından bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, sözü edilen istisna uygulaması ve ortaya çıkan KDV sorunu ayrıntılı bir şekilde ele alınarak konuya ilişkin çözüm önerisi getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Engelli Araçları, Engelli Araç Satışı, ÖTV, ÖTV İstisnası, ÖTV Üzerinden Alınan KDV.

Jel Sınıflandırması: H20, H23, K34.

STATUS OF THE VALUE ADDED TAX DUE TO EXCISE DUTY THAT MUST BE COLLECTED IN THE TRANSFER OF EXCLUSION CONDITIONS OF DISABLED VEHICLES

ABSTRACT

A number of legal arrangements have been made by the legislator to facilitate the participation of individuals with disabilities in social life. The excise duty excise stated in Article 7 of the Excise Duty (ED) Law is one of these regulations. Accordingly, excise duty will not be calculated in motor vehicle purchases for once every 5 years by disabled citizens. Article 15/2-a of the ED Law, in which the citizens who buy a vehicle by taking advantage of the aforementioned provision shall transfer these vehicles within five years (except for inheritance) to persons who do not benefit from the exception, the registration and registration process of the ED which is not calculated initially is regulated. . However, since ED is included in the Value Added Tax (VAT) base, some problems arise in terms of VAT in practice. In this study, the mentioned exemption application and the resulting VAT problem are discussed in detail and a solution proposal is proposed.

Keywords: Disabled Vehicles, Disabled Vehicle Sales, ED, ED Exception, VAT on ED.

Jel Classification: H20, H23, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!