TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ELEKTRONİK TİCARET İŞ MODELLERİ VE VERGİLENDİRME

Şubat 2013 Sayı 293

ÖZET

E-ticaret doksanların ikinci yarısından itibaren hızla gelişerek ticari yaşamın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. E-ticaretin vergilendirilmesi konusunda uluslararası düzlemde atılan en önemli adım OECD’nin “Elektronik Ticaret: Vergilendirme Koşulları Çerçevesi” isimli rapordur. Raporda uluslararası özelliği olan işlemler bakımından belirlenen ilkeler (tarafsızlık, etkinlik, kesinlik ve basitlik, etkililik ve adillik, esneklik) günümüzde de geçerli olup, ülkeler ulusal uygulamalarını bunlar çerçevesinde şekillendirmektedir. Avrupa Birliği’nde de aynı ilkeler benimsenmiş olup, ilkelerin uygulanması üye ülkelere bırakılmıştır. E-ticaretin gelişmiş olduğu ABD ve İngiltere örneklerinde e-ticaretin işlem özelinde (vergi doğuran olay) vergilendirilmesinden ziyade e-ticaret yapan kişilere hangi kriterlerle mükellefiyet tesis edileceği üzerine odaklanılmıştır. Bu konuda politika geliştirmeden önce iş modellerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de yaygın olarak rastlanılan iş modelleri doğrudan e-ticaret, kanal e-ticaret, özel alışveriş siteleri, fırsat siteleri, ilan siteleri ve aracı e-ticaret siteleridir. Vergiyi doğuran olayın ve ticaretin taraflarının tespiti açısından bu modellerin doğru anlaşılması önemli olup, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının bu analizleri ve uluslararası gelişmeleri temel alarak gerçekleştireceği çalışmaların gelişmekte olan e-ticaret piyasasına yapılan yatırımın artması için gerekli olan hukuki güvencenin sağlanmasında büyük rol oynayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Vergi Hukuku, Vergilendirme, E-Ticaret İş Modelleri, Bilişim Hukuku

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29, 030

ELECTRONIC COMMERCE BUSINESS MODELS AND TAXATION1

ABSTRACT

E-commerce has developed rapidly from the second half of the nineties and become indispensable in commercial life. The most important step taken in the international context concerning taxation of e-commerce is the report of the OECD called “Elektronic Commerce: Taxation Framework Conditions”. The principles set out in the report for international transactions (impartiality, effectiveness, precision and simplicity, efficiency and justice, flexibility) are stil valid today and countries have been shaping their national practices within the framework of these. Same principles have been adopted in the European Union, and the implementation of the principles has been left to the member countries. In the examples of USA and UK, the focus has been on which criteria to be used to establish liability to persons undertaking e-commerce rather than taxation of e-commerce specific to transaction (the taxable event). Business models must be analyzed before developing policies regarding this issue. The most frequently encountered business models in Turkey are direct e-commerce, channel e-commerce, private shopping websites, advertisement websites and intermediary e-commerce websites. It is important that these models are understood correctly in terms of determining the taxable event and the parties of commerce, and projects to be carried out by the Revenue Administration and the Ministry of Finance based on these analyses and international developments are thought to be going to play a great role in establishing legal assurance required to increase investments into the e-commerce market.

Keywords: Electronic Commerce, Tax Law, Taxation, E-Commerce Business Models, IT Law

Jel Classification: H20, H25, H29, 030

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!