TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

E-TEBLİGAT VE HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİ

Şubat 2016 Sayı 329

ÖZET

Hukuk devleti denilince ilk olarak hukuk güvenliği ilkesi akla gelmektedir. Hukuki güvenlik ilkesi, hukuk kurallarında sık sık değişiklikler yapılarak hukuki istikrarı ve belirliliği yok eden kurallar koyulmaması, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alınması gerektiğini ifade eder. Bu ilke, hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşuludur ve Anayasa’nın bütününe egemen olan temel bir ilke görünümündedir. Bireyler hakkındaki hukuki sonuç doğurucu işlemlerin ilgilisine bildiriminin (tebliğinin) gerekliliği hukuk devleti ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır.7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda1 Ocak 2011’de yapılan değişiklikle “tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişilere elektronik yolla tebligat yapılabileceği” kuralı benimsenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığının Tebligat Kanunu kapsamında olmayan tebligatları yapabilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na2 hüküm eklenmiş olup, tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemek için hazırlanan 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

Anahtar Kelimeler: Tebligat, E-Tebligat, Hukuki Güvenlik İlkesi.

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34

E-NOTIFICATIONS AND THE PRINCIPLE OF LEGAL SAFETY

ABSTRACT

When rule of law is mentioned, the principle of legal safety should come to mind. The principle of legal safety denotes not enforcing laws that eliminate legal stability and certainty by making frequent changes and not securing the basic rights and freedoms of individuals. This principle is the essential condition for the rule of law and it appears as a basic principle that dominates the entire constitution. The necessity to notify the procedures that have legal consequences for individuals to the addressees is an inseparable part of the principle of rule of law.With the change made in the Notification Law no. 7201 in January 2011, the rule stating that “a notification may be made to persons who provide an electronic address eligible for notifications and request notifications to be made at this address may be sent notifications electronically” was adopted. A provision was added to the Tax Procedure Law no. 213 for Revenue Administration to make the notifications that are not covered under the Notification Law, and the General Communique on Tax Procedure Law Serial No. 456, which was prepared to establish the procedures and principles regarding making electronic notifications via Revenue Administration, was published in the Official Gazette and came into effect on 27.08.2015.

Keywords: Notification, E-Notification, Principle of Legal Safety

Jel Classification: H20, H29, K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!