TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DEFTERLERİN KANUNİ SÜRESİNDE TASDİK ETTİRİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Tacirler, işletmelerinde meydana gelen parasal işlemleri, belirli bir usul ve düzende, defterlerine aktarmak zorundadır. Defterlere aktarılan bu işlemler sonucu işletme sahipleri ve yatırımcılar, işletmelerin mali durumunu gözden geçirirken devletler de vergisel açıdan bilgi sahibi olurlar. Türk Ticaret Kanuna göre her tacir, ticari defter tutmak zorundadır. Yine bazı istisnalar dışında Vergi Usul Kanununda yer alan düzenlemelere göre mükellefler, vergi ile ilgili işlemlerin tespiti ve kontrolü amacıyla vergi uygulamaları bakımından defter tutmak zorundadır. Dolayısıyla gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan defterlerin doğruluğunu sağlayabilmek için ticaret ve vergi mevzuatında yer alan düzenlemeler ile şekli zorunluluklar getirilmiştir. Bu zorunluluklardan biri de defterlerin açılış tasdikidir. Dolayısıyla tutulması zorunlu olan defterlerin açılış tasdikinin zamanında yapılması önem arz etmektedir. Yasal düzenlemeler sonucu tasdik yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler, Türk Ticaret Kanunu açısından idari para cezası ile karşılaşabilecek, Vergi Usul Kanunu açısından ise re’sen vergi tarhiyatları ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Yasal Defter, Defter Tasdiki, Kanuni Süreden Sonra Tasdik, Noter Tasdiki.

Jel Sınıflandırması: K34

LEGAL RESULTS OF LATE NOTARIAL ATTESTATION OF BOOKS

ABSTRACT

Traders have to transfer the monetary transactions to their records in a certain procedure and order. Through these transactions transferred to the notebooks, business owners and investors watching the financial situation of the enterprises, while the states have the knowledge of taxation. According to the Turkish Commercial Code, every merchant has to keep commercial book. In addition to some exceptions, taxpayers are obliged to keep a book in respect of tax applications in order to detect and control the transactions related to the tax. Therefore, in order to ensure the correctness of the books kept by physical and legal persons in the physical environment, formal regulations have been introduced in the regulations of trade and tax legislation. One of these obligations is the opening approval of the books. Therefore, it is important that the books that are required to be kept are made at the time of the opening confirmation. Taxpayers who fail to fulfill their obligations to ratify the legal regulations will face administrative fines in terms of the Turkish Commercial Code and additional tax assessments by tax authority.

Keywords: Statuary Book, Book Attestation, Late Attestation, Notarial Attestation.

Jel Classification: K34

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!