TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DANIŞTAY’IN “KUR FARKI” KARARI ÖZELİNDE; KIYAS YASAĞININ İHLALİ

Nisan 2019 Sayı 367

ÖZET

Yargı, bazı durumlarda verdiği kararlarında verginin kanunilik ilkesine zarar verebilmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’na yeni eklenen “kur farkının” daha önce kanunda yazılmamış olması münasebetiyle yargıya konu edilmişti. Kanunda olmayan hükümlerle ilgili mahkeme kararlarının ve İdari düzenlemelerinin “kıyas yasağını” aştığı durumlar tartışılmıştır. Özellikle fonksiyon gaspının idarece ve mahkemelerce ne ölçüde yapıldığı açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kur Farkı, Kanunilik İlkesi, Kıyas Yasağı

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

IN THE CASE OF THE COUNCİL OF STATE’S “EXCHANGE RATE DİFFERENCE” DECİSİON; VİOLATATİON OF FORBİDDEN ANALOGY

ABSTRACT

The courts may, in some cases, undermine the principle of legality of taxation. The new foreign exchange rate added to the Value Added Tax Law was subject to the judgment on the fact that it was not previously written in the law. The cases where the court decisions and administrative arrangements concerning the provisions that are not in the law exceed the violatation of forbidden analogy are discussed. In particular, the extent to which function extortion was made by the administration and the courts was explained.

Keywords: Exchange Rate Differences, Principle of Liegality, Forbidden Analogy,

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!