TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARŞ. GÖR. GENCAY KARAKAYA

ÇALIŞAN HİLELERİ VE İÇ KONTROL İLİŞKİSİ

Mart 2016 Sayı 330

ÖZET

İşletmeler “süreklilik” ilkesi gereği, kuruluş anından itibaren faaliyetlerine ilanihaye devam etme gayesini taşırlar. Faaliyetlerin devam ettiği her noktada, işletmeler çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Söz konusu risklerden biri de işletmeler açısından önemi son çeyrek yüzyılda daha çok anlaşılan hile riskidir. Hile kavramı işletmeler için sadece mali değil, etik değerlerin de zedelenmesine, yer yer kaybolmasına neden olmaktadır. İşletme faaliyetleri sürecinde her an karşı karşıya kalınabilecek olan hile gerçeği üzerinde yeterince durulması gerekmektedir. Söz konusu hile faaliyetlerinin varlığının kati oluşu, bu riski mümkünse ortadan kaldırma en azından riskten korunma konusunda işletmeleri çeşitli arayışlara sokmaktadır. Bu noktada iç kontrol yapısının, hile denetimini önleme/önleyebilme ihtimali üzerinde durulmaya başlanmıştır. Bizde çalışmamızda özel olarak çalışan hileleri denetimi ile iç kontrol ilişkisini incelemeye çalışacağız. Dünya genelinde kabul edilmiş bütünleşik bir yapıya sahip olan COSO ( Committee of Sponsoring Organization) iç kontrol yapısı, hileleri önleme noktasında önemli bir önlem modeli olma özelliği taşımaktadır. İç kontrol yapısı kendine özgü bileşenleri (Kontrol ortamı, Risk değerlendirme, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme/Takip Faaliyetleri) ile işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği, işletmece sunulacak mali raporların ve bilgilerin güvenirliği ve söz konusu mevcut yasal düzenlemelerle çelişmeyen çok boyutlu bir yapı olarak ortaya çıkmıştır. Kontrol ortamının sağlanması ile başlayıp, izleme faaliyetleri ile nihayete eren iç kontrol yapısı, bileşenleri itibariyle de hile denetimini sağlamaya ve belirli durumlarda önlemeye matuf bir yapı özelliğini taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hile, Hile Denetimi, COSO, İç Kontrol Yapısı

Jel Sınıflandırması: J53, J81, K31, K42

EMPLOYEE FRAUD AND INTERNAL CONTROL RELATIONSHIP

ABSTRACT

As a matter of“continuity” principle, businesses have an aim from the moment of establishment, which is to continue their activities eternally. Businesses can be faced with various risks in every detail of ongoing activities. One of the mentioned risks is fraud risk whose importance for businesses is understood more in the last quarter century. The concept of fraud is not only financial for businesses but also it causes ethical values be injured and be disappeared in places. It is necessary to sufficiently focus on the fact of fraud truth which can be faced with at any time in the process of operating activities. Being absolute of the existance of fraud activities at issue leads businesses to be in search of eliminating this risk if possible or at least hedging issue. At this point, the possibility of preventing / being able to prevent fraud auditing of internal control structure has been started to be emphasized. In our study, we also try to examine specifically the relationship between employee fraud and internal control. COSO internal control structure which has been accepted throughout the world with an integrated structure has the characteristics of being an important precaution model in preventing fraud. The internal control structure with its unique components (Control environment, Risk assessment, Control activities, Information and Communication, Trace/Track activities) has emerged as a multi-dimensional structure which does not conflict with existing legislation, reliability of financial reports and information presented by business and effectiveness and efficiency of business operations. With its components, the internal control structure starting with the provision of control environment and ending with follow-up activities has the characteristics of a directed towards structure which provides fraud auditing and prevents in specific circumstances.

Keywords: Fraud, Fraud Auditing, COSO, Internal Control Structure

Jel Classification: J53, J81, K31, K42

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!