TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

DR. HÜLYA CENGİZ

BÜYÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE MEVCUT UYGULAMAYA GETİRECEĞİ YENİLİKLER

Nisan 2018 Sayı 355

ÖZET

Muhasebede ortak dil kullanımının önem kazanması ile işletmelerde uluslararası muhasebe standartlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. Türkiye’de de bu doğrultuda Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) yayımlanmıştır. BOBİ FRS büyük ve orta ölçekli işletmelerin muhasebe uygulamalarına değişiklik getirecek ve uluslararası standartlar ile daha uyumlu finansal raporlar sunmalarına imkan verecektir. Standardın diğer bölümleri gibi maddi duran varlıklar bölümü de mevcut muhasebe uygulamalarına bir takım değişiklikler getirmektedir. Bu çalışmada, standardın maddi duran varlıkların muhasebeleştirilmesine getirdiği değişiklikler ve mevcut uygulamadaki düzenlemeler açıklanmıştır. Standardın düzenlemeleri maddi duran varlığın kayda alınması, değerlemesi, amortisman ayrılması ve elden çıkarılması başlıklarında sunulmuştur. Verilen örnekler ile farklılık olan konulardaki muhasebe kayıtları, BOBİ FRS’ye ve Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre yapılarak farklılıklar açıklamıştır.

Anahtar Kelimeler: Maddi Duran Varlıklar, BOBİ FRS, Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler.

Jel Sınıflandırması: M40, M41, M48.

THE ACCOUNTING OF PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT ACCORDING TO THE FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM SIZED ENTITIES AND THE ALTERATIONS THAT WERE INTRODUCED TO THE CURRENT APPLICATION

ABSTRACT

The use of international accounting standards has become widespread since a common accounting language has gained importance. Accordingly, Financial Reporting Standard for Large and Medium Sized Entities (FRS for LMEs) was published in Turkey. FRS for LMEs brings alterations in the accounting applications of LMEs and allows financial reports to be more compatible with the international standards. The section of property plant and equipment brings some alterations to accounting applications, like the other sections of the standard. In this study, alterations in the accounting of the property plant and equipment that were brought by the standard and the regulations on current accounting applications were explained. The changes in the property plant and equipment part of the standard were presented under the titles of recognition, measurement after initial recognition, depreciation, and disposal. The accounting entries of the parts with alterations were made in accordance with the FRS for LMEs and Tax Procedure Law, and their differences explained with the given examples.

Keywords: Property Plant and Equipment, FRS for LMEs, Large and Medium Sized Entities.

Jel Classification: M40, M41, M48.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!