TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BORSA İSTANBUL İLE VERGİ YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMETRİK BİR İNCELEME

Eylül 2018 Sayı 360

ÖZET

Vergi yükünün makul ölçülerde olmaması halinde ekonomide kayıt dışılığın artması ve ülkeden sermaye kaçışının olması beklenmektedir. Ülke ekonomisinin şartlarına uygun bir vergi yükünün de ülke ekonomisine olumlu katkı yapacağı düşünülmektedir. Borsa İstanbul’da ülke ekonomisine pek çok açıdan fayda sağlayan ve reel ekonomiyi temsil eden çok sayıda firma bulunmaktadır. Çalışmada, vergi yükünün Borsa İstanbul 100 Endeksi ile arasındaki ilişki 2006:Q1 ve 2018:Q1 dönemi için eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi yardımıyla araştırılmıştır. Ekonometrik analizin sonucunda vergi yükü ile Borsa İstanbul 100 Endeksi arasında pozitif yönlü bir ilişki elde edilmiştir. buna göre eşbütünleşme analizi bulgularına göre, vergi yükündeki 1 birimlik bir artış Borsa İstanbul 100 Endeksini %7 arttırmaktadır. Nedensellik analizi bulgularında ise uzun dönemde vergi yükünden Borsa İstanbul 100 Endeksine doğru Granger anlamında nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Kısa dönemde ise nedensellik ilişkisinin; %10 anlamlılık seviyesinde çift yönlü iken %5 anlamlılık seviyesinde Borsa İstanbul 100 Endeksinden vergi yüküne doğru olduğu görülmüştür. Ayrıca, Borsa İstanbul 100 Endeksi ile vergi yükü arasındaki korelasyon katsayısı 0,86 elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Vergi Yükü, Ekonometrik Analiz.

Jel Sınıflandırması: C01, F65, H21.

THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX BURDEN AND ISTANBUL STOCK EXCHANGE: AN ECONOMETRIC INVESTIGATION

ABSTRACT

If the tax burden is not reasonable, it is expected that there will be an increase in unregistered economy and an escape of capital from the country. A tax burden that meets the requirements of the country’s economy is also expected to contribute positively to the country’s economy. At Borsa İstanbul, there are many companies that support the country’s economy in many ways and represent the real economy. In the study, the relationship between the tax burden and the Borsa İstanbul 100 Index has been explored with the help of cointegration test and Granger causality test for the period 2006: Q1 and 2018: Q1. Accordingly, according to the cointegration analysis findings, an increase of 1 unit in the tax burden increases the Borsa İstanbul 100 Index by 7%. In the findings of causality analysis it has been determined that there is a positive relationship between the tax burden and the Borsa İstanbul 100 Index and the causality in the sense of Granger towards the Borsa İstanbul 100 Index from the tax burden in the long run. In the short term, it was seen that the causality relation is bi-directional at the level of 10% significance level but towards the tax burden from the Borsa İstanbul 100 Index at the level of 5% significance level. In addition, the correlation coefficient between the Borsa İstanbul 100 Index and the tax burden was 0.86.

Keywords: Borsa İstanbul, Tax Burden, Econometric Analysis.

Jel Classification: C01, F65, H21.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!