TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİ VE VERGİ DENETİMİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Mart 2019 Sayı 366

ÖZET

Teknolojide özellikle de bilişim teknolojisinde ortaya çıkan baş döndürücü hızdaki gelişmeler finans başta olmak üzere ekonomik sistemin hemen her alanında radikal değişikliklere yol açmıştır. İçinde bulunduğumuz dijital çağın bir ürünü olan blok zincir teknolojisi, sunduğu olanaklar sayesinde ekonomik aktörlerin işlem maliyetlerinde göz ardı edilemeyecek azalmalara sebep olmuştur. Blok zincir teknolojisini bütünleyen ve tamamen otomasyona dayalı akıllı sözleşmeler de operasyonel anlamda işletmelere hatırı sayılır avantajlar sunmaktadır. Böylece, hem işletmelerde cereyan eden mali olayların kayıt altına alınmasında hem de vergilendirme usullerinde yeni gelişmeler yaşanması kaçınılmazdır. Bilhassa stopaja dayalı vergilendirmeler, transfer fiyatlandırması ve katma değer vergisine dönük vergilendirme usullerinde bahse konu teknolojilerin etkisi daha belirgin olacaktır. Çalışmamızda, blok zincir teknolojisinin vergi denetimine olası etkileri, yukarıda belirtilen hususlarda incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Blok Zincir Teknolojisi, Akıllı Sözleşmeler, Stopaj, Transfer Fiyatlandırması, Katma Değer Vergisi, Vergi Denetimi.

Jel Sınıflandırması: M41, M42, K34.

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND POTENTIAL EFFECTS ON TAX AUDITING

ABSTRACT

Developments in technology, especially the dizzying developments in information technology, have led to radical changes in almost every area of ​​the economic system, primarily in finance. Block chain technology, which is a product of the digital age we have been in, has caused unacceptable reductions in the transaction costs of economic actors thanks to the opportunities it offers. Fully automated smart contracts that integrate block chain technology offer considerable advantages to businesses in operational terms. Thus, it is inevitable that new developments will be made in the recording of the financial events occurring in the enterprises as well as in the taxation procedures. In particular, the impact of these technologies will be more pronounced in taxation procedures for withholding taxation, transfer pricing and value added tax. In our study, the possible effects of block chain technology on tax audit will be examined in the above mentioned issues.

Keywords: Block-chain Technology, Smart Contracts, Withholding Tax, Transfer Pricing, Value Added Tax, Tax Audit.

Jel Classification: M41, M42, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!