TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BİLİRKİŞİLİK VE BİLİMSEL MÜTALAA FAALİYETLERİNİN GELİR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

İktisadi yaşam ve hukuki düzen içerisinde kişi ve kurumlar ihtilaf, tereddüt, uyuşmazlık, bilgi veya tecrübe eksikliği yaşadıkları konularda alanında uzman kişilerin görüşlerine başvurmaktadırlar. Bir kişinin, uzmanlık alanındaki mesleki, ilmi, özel veya teknik bilgisini ya da tecrübesini kullanarak görüş beyan etmek suretiyle çözümlemede bulunmasına “bilirkişilik hizmeti” adı verilmektedir. Eksperlik, hakemlik, uzman görüşü, bilimsel mütalaa vb. isimler altında ifa edilen hizmetlerin tamamının bilirkişilik temelli işler olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bu tür faaliyetlerin tamamı “belirli bir konudan iyi anlama” unsuru yani bilirkişilik esası üzerine kuruludur. Bilirkişinin oy ve görüşüne başvurulması başka bir deyişle bilirkişiliğin kullanım alanı yasal ve idari düzenlemelerle belirlenebildiği gibi tamamen serbest piyasa koşulları içerisinde de bilirkişilik hizmetinden yararlanılabilmektedir. Çeşitli formlarda icra edilebilen bilirkişilik temelli faaliyetler, gelir vergisi açısından, hizmeti verenin hukuki durumuna ve hizmetin hangi şartlar altında icra edildiğine göre farklı nitelikler kazanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gelir, Ücret, Serbest Meslek Kazancı.

Jel Sınıflandırması: H20, K34.

EVALUATION OF EXPERTİSE AND SCIENTIFIC OPINION ACTIVITIES FOR INCOME TAX

ABSTRACT

People and corporations in economic life and legal order get in contact with the opinions of experts in the field in case of conflict, hesitation, dispute, lack of knowledge or experience. Expertise service; “it is to solve an individual’s opinion by using his/her professional, scientific, special or technical knowledge or experience in the field of expertise”. Expertise, refereeing, expert opinion, scientific opinion and so on. It is possible to say that all the services performed under the names are expertise works. Because this is because all of these activities are based on “a good understanding of a particular subject”, in other words it is based on expertise basis. The voting and opinion of the expert, in other words the use of expertise can be determined by legal and administrative regulations, and expertise services can be utilized in completely free market conditions. Expertise activity, which is carried out in various ways, has different qualifications in terms of income tax, depending on the legal status of the service provider and the conditions under which the service is performed.

Keywords: Income, Wage, Self-Employment Earnings.

Jel Classification: H20, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!