TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BELEDİYELERDE DEVREDEN KDV SORUNU, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

Eylül 2020 Sayı 384

ÖZET

Belediyeler açısından dış denetim kapsamında gerçekleştirilen Sayıştay denetim raporları incelendiğinde; denetim bulguları kısmında, bir çok belediye birimi tarafından, “190 Devreden KDV” hesabının muhasebeleştirilmesine ilişkin hatalı işlemler gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bu hatalı muhasebeleştirme süreçleri sonucunda, 190 Devreden KDV tutarının finansal tablolarda, çok büyük tutarlara ulaştığıaşikardır. Bu çalışmada bu oranın, büyükşehir belediyeleri için dönen varlık toplamı içerisinde ortalama %23.4’lik bir orana tekabül ettiği tespit edilmiştir. Denetim bulgularında, belediyelerde devreden KDV hesap tutarının, sürekli artan bir şekilde bakiye vererek finansal tablolarda yer almasının temel nedeninin ise; 191 İndirilecek KDV hesabında muhasebeleştirilmemesi gereken KDV tutarlarının, bu hesaba kaydedilmesi sebebiyle gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Bu amaçla çalışmada, belediye birimlerinin hangi tür faaliyetleri için yapmış oldukları KDV ödemelerinin indirim konusu yapılabileceği ve KDV hesaplarına ilişkin işlemlerin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği irdelenmiştir. Ayrıca belediye birimlerininfinansal tablolarında önemli bir yer tutan 190 Devreden KDV tutarının, finansal performans analizi üzerindeki olumsuz etkisi, Türkiye’de faaliyet gösteren 30 büyükşehir belediyesinin 2014-2018 dönemlerine ait finansal tabloları üzerindeTOPSİS yöntemi ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Devreden KDV, Belediye Muhasebesi, Finansal Tablolar, Mali Etkinlik

Jel Sınıflandırması: M40, M41.

THE PROBLEM OF DEFERRED VAT IN MUNICIPALITIES: ITS RECOGNITION AND THE ANALYSIS OF ITS EFFECTS ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH TOPSIS METHOD

ABSTRACT

There are faulty transactions involving the recognition of “190 Deferred VAT” in the audit court reports of many municipalities, which are a part of external audit. As a result of the faulty transactions, 190 Deferred VAT can reach considerable amounts in financial statements. In the present study, it accounts for the 23.4% of the current assets of the metropolitan municipalities. The findings of audit indicate that there is a constant increase in Deferred VAT in the financial statements because of the VAT amounts that should not be registered in 191 Deductible VAT. The purpose of the current study is to investigate which types of activities of the municipalities can receive VAT reduction and how VAT transactions should be recognized. The negative effects of 190 Deferred VAT in the financial statements of 30 metropolitan municipalities between 2014-2018 on financial performance of municipalities are investigated with TOPSIS method

Keywords: Deferred VAT, Municipality Accounting, Financial Statement, Financial Activities

Jel Classification: M40, M41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!