TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜM YOLU OLARAK KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME MÜESSESESİNİN İNCELENMESİ

Nisan 2021 Sayı 391

ÖZET

Vergilendirme işleminin tarafları olan vergi idaresi ile mükellef arasında çeşitli uyuşmazlıklar meydana gelmektedir. Bu uyuşmazlıklar yargısal çözüm yollarıyla çözülebileceği gibi idari (barışçıl) çözüm yollarıyla da nihayete erdirilebilecektir. Vergi uyuşmazlıklarının hızlı bir şekilde çözümlenebilmesi ve yargı organlarının iş yükünün azaltılması adına 7194 sayılı Kanun ile yeni bir idari uyuşmazlık çözüm yolu ihdas edilmiştir. Bu müesseseye göre devlet, mükellefe mahkeme aşamasında olan dosyasını kanun yoluna götürmemesi karşılığında, dosyanın durumuna göre değişen oranlarda indirim yapmayı teklif etmektedir. Oldukça yeni olan müessesenin nasıl sonuç vereceği konusu ise hala belirsizdir. Bu çalışmanın amacı, barışçıl bir çözüm yolu olan kanun yolundan vazgeçme müessesesinin incelenmesi ve ortaya çıkan sorunların değerlendirilmesidir. Çalışma sonucunda, müesseseye ilişkin çok sayıda sorun tespit edilmiş ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Barışçıl Çözüm Yolu, Kanun Yolundan Vazgeçme, Vergi Uyuşmazlığı.

Jel Sınıflandırması: H20, K34, K41.

EXAMINATION OF THE INSTITUTION OF WAIVING THE RIGHT TO APPEAL AS A PEACEFUL SOLUTION

ABSTRACT

Various disputes arise between the tax administration and the taxpayer, which are parties to the taxation process. These disputes can be resolved through judicial solutions, as well as through administrative (peaceful) solutions. In order to resolve tax disputes quickly and reduce the workload of judicial bodies, a new administrative dispute resolution has been established with Law No. 7194. According to this institution, the state offers a discount to the taxpayer at varying rates depending on the condition of the file, in return for not bringing the file at the court stage to legal action. It is still unclear how the fairly new institution will produce results. The purpose of this study is to examine the institution of waiving the right to appeal which is a peaceful solution and to evaluate the emerging problems. As a result of the study, many problems related to the institution were determined and some suggestions were made.

Keywords: Peaceful Solution, Waiving the Right to Appeal, Tax Dispute.

Jel Classification: H20, K34, K41.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!