TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

BANKALARCA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNANSAL SONUÇ DOĞURUCU BAZI İŞLEMLERİN HİZMET İFASI NİTELİĞİ İLE KDV YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİNE DAİR DEĞERLENDİRMELER

Ocak 2022 Sayı 400

ÖZET

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) mükellefi olan bankaların, Katma Değer Vergisi (KDV) mükelleflerine ait işletme fonlarını, bu mükelleflerle düzenledikleri sözleşme koşullarına göre dönemsel, sistematik ya da düzenli olarak (bankalara) aktarımlarına/kullandırmalarına neden olacak bazı ticari iş ve işlemleri gerçekleştirmeleri ve işlem sonucunda bankalarca (diğer tarafa) bir bedel, kur farkı, prim ya da ücret tahakkuk ettirilmesi/ödeme yapılıyor olması, Katma Değer Vergisi Kanunu (KDVK) düzenlemeleri kapsamında (bankalara yönelik olarak ifa edilen) ticari bir hizmetin varlığına ve ifasına işaret etmektedir. Makalenin konusunu oluşturan ve her biri bankalar tarafından (karşı tarafa kısmen aktarılan) parasal sonuçlara yol açan, işlemin niteliğine göre düzenli, sürekli, hacimli olup olmadıkları, sözleşme ile belirlenen nicel büyüklüklere ulaşıp ulaşmadıklarına dair kesin/belirli ölçüt ve ölçümlemelere dayalı bu işlemlere; ithalat ve ihracat işlemine dayalı taahhüt, akreditif ödemelerine aracılık, maaş/ücret ödemelerine aracılık, tescil edilmiş ayırt edici işletme sembollerinin banka kartlarına yerleştirilmesi, gibi işlemler örnek gösterilebilir. KDVK düzenlemeleri açısından, kural olarak hizmet ifası kapsamına giren bu işlemlerin vergisel sonuçları, bankalar ve KDV mükellefi karşı taraf açısından ayrı ayrı ele alınmalıdır. İşlemin tamamlanması sonucu olarak, taraflarına kollektif parasal fayda sağlayan bu işlemlerin, ticari her işlemde olduğu gibi, hizmeti ifa eden ve hizmetten yararlanan taraflarının, hizmeti üreten, tüketen, aktive eden/harekete geçiren bağlamda fotoğrafının netleştirilmesi, bu işlemlerin varlığına dayalı KDV mükellefiyetinin ve vergisel sorumluluk alanlarının saptanmasına önemli katkı sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Komisyon, Vergi Hukuku.

Jel Sınıflandırması: G20, H29, K34.

ASSESSMENTS ON DETERMINATION OF THE QUALIFICATION OF SERVICE AND VAT OBLIGATION OF SOME FINANCIAL CONSEQUENTIAL TRANSACTIONS MADE BY BANKS

ABSTRACT

Banking and Insurance Transactions Tax (BSMV) taxpayer banks perform certain commercial transactions and transactions that will cause them to transfer/use the operating funds of Value Added Tax (VAT) taxpayers periodically, systematically or regularly (to banks) according to the contract conditions they have drawn up with these taxpayers. and the fact that a price, exchange difference, premium or fee is accrued/paid by the banks (to the other party) as a result of the transaction, indicates the existence and performance of a commercial service (performed for banks) within the scope of the Value Added Tax Law (VAT) regulations. These transactions, which are the subject of the article and each of which lead to monetary results (partially transferred to the other party) by the banks, are based on certain criteria and measurements, whether they are regular, continuous, voluminous according to the nature of the transaction, and whether they reach the quantitative quantities determined by the contract; Transactions such as undertaking based on import and export transactions, intermediation in letter of credit payments, intermediation in salary/wage payments, placement of registered distinctive business symbols on bank cards can be given as examples. In terms of VATK regulations, as a rule, the tax consequences of these transactions, which fall under the scope of service performance, should be handled separately for banks and VAT payer counterparties. As a result of the completion of the transaction, clarification of the photograph of the parties performing the service and benefiting from the service, in the context of producing, consuming, activating/activating the service, as in every commercial transaction, of these transactions that provide collective monetary benefits to the parties, VAT liability and tax liability based on the existence of these transactions. will make a significant contribution to the identification of areas.

Keywords: Banking, Bank Charge, Tax Law.

Jel Classification: G20, H29, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!