TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARAÇ SATIŞLARINDA ÖTV MATRAHININ HESAPLANMASINDA YENİ UYGULAMA

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi araçlarda verginin matrahı bunların ilk iktisabında hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 25. maddesine göre ise ticari teamüllere uygun olan iskontolar verginin matrahına dahil edilmemektedir. Ancak iskontoların vergi matrahından indirilmesi durumu özel tüketim vergisi açısından Kanunun 12. maddesine 5766 sayılı Kanunla eklenen bent ile 01.07.2008 tarihinden itibaren sınırlandırılmış ve mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10’a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği belirtilmiş, % 10’ u aşan tutardaki iskontoların ise ÖTV açısından dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak söz konusu iskontolar ticari teamüllere uygun olmak ve fatura üzerinde gösterilmek koşuluyla KDV matrahının tespitinde dikkate alınabilecektir. Anılan düzenlemenin vergi kaybının önlenmesi anlamında bazı boşluklar barındırması nedeniyle söz konusu hükmün yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı hissedilmiş ve 6487 sayılı Kanun ile 11.06.2013 tarihinden itibaren söz konusu düzenlemede değişikliğe gidilerek, fiktif satışlarla vergi matrahının aşındırılmasına yönelik çabaların önlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ÖTV, Araç, Matrah, Oran, KDV, İskonto

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

NEW APPLICATION OF CALCULATING SPECIAL CONSUMPTION BASE IN VEHICLE SALE

ABSTRACT

Tax base for the vehicles subject to record and registration in the list no. (II) attached to Special Consumption Tax Law consists of the materials included in the value added tax base except for the special consumption tax to be calculated in their first acquisition. According to the article 25 of the Value Added Tax Law, discounts in compliance with the business practices are not included into the tax base. However, deduction of the discounts from the tax base has been restricted since 01/07/2008 with the subparagraph added to the Law no. 5766 as per the article 12 of the law with regards to special consumption tax and it has been stated that discounts made by the organization which delivers the goods to the tax payer up to 10% until the delivery date of the tax payer can also be deducted from the purchase amount and it is ensured that discounts above 10% will not be taken into consideration for Special Consumption Tax. However, such discounts can be taken into consideration in detecting VAT base provided that they are in compliance with the business practices and demonstrated on the invoice. As the aforesaid arrangement has some gaps in preventing tax loss, such provision has to be re-evaluated and it has been objected to prevent wearing off the tax base in fictive sales by amending such arrangement since 11/06/2013 with the Law No. 6487.

Keywords: Special Consumption Tax, Vehicle, Base, Ratio, VAT, Discount

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!