TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ARABULUCULUK SİSTEMİ VE YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUNU İLE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KAPSAMINDA ARABULUCULUK İNCELEMESİ

Haziran 2020 Sayı 381

ÖZET

Arabuluculuk, Türk hukuk sistematiği içerisinde tarafların ihtiyari olarak başvurduğu bir çözüm yöntemiyken, ilk kez 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi-işveren uyuşmazlıklarında zorunlu dava şartı olarak yer almıştır. Bu sistemin amacı uyuşmazlıkların uzlaşıyla çözülmesi ve nihayetinde toplumsal uzlaşı kültürünün geliştirilerek mahkemelerdeki iş yükünün azaltılması ve bu minvalde adalete erişim süresinin kısalmasıdır. Ülkemizde çalışma hayatında ve ilk iş mahkemeleri kanunundan bu yana geçen süreçte birçok köklü değişim meydana gelmiştir. Bu değişimler sonucunda işçi ile işveren ilişkilerinin mahiyeti çeşitlilik kazanmış, çalışma modelleri ile birlikte çalışanların parasal haklarında da değişimler meydana gelmiştir. Bu değişimler karşısında iş mahkemelerinin yargı usulleri yetersiz kalmış, uyuşmazlık oranları artmış ve sonuç olarak iş yargısının dava yükünde ve davaların görülme sürelerinde artış meydana gelmiştir. Meydana gelen bu gelişmeler ekonomik yönden korumaya muhtaç olan işçi sınıfının bu süreçte yıpranmasına neden olmuş, vatandaşların hak edilenin sahibine zamanında teslim edilmesi noktasında adalete olan güveninin zedelenmesine yol açmıştır. Bu çalışmada, arabuluculuk sisteminin faydaları incelenerek ülkemizde zorunlu arabuluculuk uygulamasının iş ve sosyal güvenlik hukukuna ne gibi faydalar sağlayacağının üzerinde durulmuş sistemin daha yaygın ve işlevsel bir biçimde işleyerek yaygınlaştırılabilmesi açısından tespit ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, Dava Şartı, Sosyal Güvenlik Hukuku,7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

Jel Sınıflandırması: J50, J52, K31, K41

MEDIATION SYSTEM AND MEDIATION INVESTIGATION WITHIN THE SCOPE OF THE LAW OF NEW LABOR COURTS AND SOCIAL SECURITY LAW

ABSTRACT

Mediation was initially a solution method that the parties applied voluntarily in Turkish legal systematics while it has been the first compulsory lawsuit requirement in labor-employer disputes under the Labor Courts Law. The aim of this system is to resolve disputes with reconciliation and finally to reduce the workload in courts and to shorten access to justice by improving the culture of social consensus. In our country, many radical changes have occurred in the working life since the process of the first labor courts law. As a result of these changes, the nature of relations between employee and employer has diversified, along with working models, changes have also occurred in the financial rights of employees. In the face of these changes, the judicial procedures of the labor courts have been insufficient, the dispute rates have increased and as a result these the case load of the labor judiciary and the duration of the cases have increased. These developments caused the working class, who in need of economic protection, to wear out in this process and the loss of citizens’ trust in justice in terms of timely delivery of the deserved rights to its owner. In this study, by examining the benefits of mediation system it is emphasized how compulsory mediation practice will bring benefits to labor and social security law in our country, determinations and suggestions have been made in order to expand the system by functioning more widely and functionally.

Keywords: Mediation, Case Of Action, Social Security Law, Employment Course Code No. 7036

Jel Classification: J50, J52, K31, K41

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!