TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETTE NAMA YAZILI PAYLAR İÇİN İLMÜHABER ÇIKARILABİLİR Mİ?

Şubat 2018 Sayı 353

ÖZET

Uygulamada anonim şirketler tarafından pay (hisse) senedi yerine ilmühaber bastırılmasına sıklıkla rastlamaktayız. 232 seri no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde pay senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtilmiş, Danıştay da ilmühaberin vergi hukuku açısından pay senedi kapsamında bulunduğu hususunda yerleşik görüş oluşturmuştur. Anılan idari düzenleme ve yarı kararlarında mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun düzenlemeleri etkili olmuştur. Zira, pay senedi ile ilmühaber çıkarılması hususu Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, pay senedi ve ilmühaber çıkarılması konularında mülga 6762 sayılı Kanundan oldukça ayrılmıştır. Bu çalışmada, anonim şirket tarafından nama yazılı paylar için ilmühaber çıkarılıp çıkarılamayacağı, bu bağlamda nama yazılı ilmühaberin vergi istisnalarından faydalanıp faydalanamayacağı üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anonim Şirket, Nama Yazılı Pay, İlmühaber, Pay Senedi, Vergi İstisnaları.

Jel Sınıflandırması: G32, H25, K22, K34.

CAN JOINT STOCK COMPANY ISSUE CERTIFICATE OF PROOF FOR REGISTERED SHARES?

ABSTRACT

In practice, we often see that joint stock companies are issuing certificates of proof instead of share certificates. In the General Communiqué of Income Tax Nu. 232, it was stated that the provisions related to the taxation of the profits arising from the trasfer of company’s shares by using share certificates should be applied to those that are transfered by using certificates of proof. Also, the Council of State has overruled that the certificates of proof are considered as share certificates according to the Tax Law, in its jurisidictions. The provisions of the former Turkish Commercial Code Nu. 6762 has influenced these administrative regulations and judicial decisions. As a matter of fact, issuing share certificates and certificates is regulated by the Commercial Code. However, the new Turkish Commercial Code Nu. 6102 is deviated by many points from the former Code Nu. 6762 on issuing share certificates and certificates of proof. In this study, we aim to discuss the possibility of issuing certificates of proof for joint stock company’s registered shares and the facility of benefiting from tax exemptions by using these certificates.

Keywords: Joint Stock Company, Registered Share, Certificate of Proof, Share Certificate, Tax Exemptions.

Jel Classification: G32, H25, K22, K34.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!