TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERİN SERMAYE AZALTIMINA GİTMESİ DURUMUNDA ORTAĞI OLAN DAR MÜKELLEFİYETE TÂBİ KURUMLARA YAPILACAK ÖDEMELER ÜZERİNDEN K.V.K.’NUN 30’UNCU MADDESİNE GÖRE TEVKİFAT YAPILACAK MI?

Ekim 2018 Sayı 361

ÖZET

Ekonomik durumu kötüye giden anonim şirketler istemeseler bile bazı dönemlerde sermaye azaltımına gitmektedir. Sermaye azaltımı şirketlerin bizatihi tüzel kişiliğini ve ortakları koruma amacıyla kullanılan bir kontrol müessesesidir. Önemine binaen bu müessese anonim şirketler açısından T.T.K.’nun 473’üncü ve müteakip maddelerinde özel olarak düzenlenmiştir. Türkiye’de kurulmuş olan tamamı ve/veya bir kısmı yabancı sermayeli bir anonim şirketin sermaye azaltımına gitmesi durumunda vergilendirme açısından azaltılan sermayeye ilişkin olarak ortaklara ödenen payların kâr dağıtımı olarak kabul edilip edilmeyeceği özel önem arz etmektedir. Yabancı sermayeli şirketlerin ortağı olan dar mükellefiyete tâbi kurumlara sermaye payının iade edilmesi durumunda ise K.V.K.’nun 30’uncu maddesine göre kâr dağıtımına bağlı bir tevkifat uygulaması yapılıp yapılmayacağı bu bağlamda özel olarak analiz edilmesi gereken bir husustur.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Azaltımı, Alacaklılara Çağrı, Kâr Dağıtımı, Dar Mükellefiyete Tâbi Kurumlar, Kurumlar Vergisi Tevkifatı.

Jel Sınıflandırması: H20, H26.

IF INCORPORATED COMPANIES WILL BE INVESTED TO CAPITAL REDUCTION IS THE PARTICIPATION WILL BE MADE ACCORDING TO ARTICLE 30 OF THE CORPORATE TAX LAW FOR PAYMENTS TO PAY FOR THE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES?

ABSTRACT

Even though the corporations, whose economic situation has deteriorated, do not want to, they decrease their capital in some periods. Capital reduction is a control institution used by companies to protect their legal personality and shareholders. The importance of this enterprise for joint-stock companies is regulated in 473 and the following articles of the Turkish Commercial Code. All incorporated in Turkey and / or part of a special importance to the acceptance of foreign capital in relation to capital, reduced in terms of taxation if it forms a joint-stock company’s capital reduction as a dividend distribution of dividends paid to shareholders. In the event that the capital share of the companies subject to foreign liabilities, which are the partners of foreign capital companies, is to be returned, it is a matter to be specifically analyzed in this context whether or not a withholding application will be applied in accordance with the article 30 of the Corporate Tax Law.

Keywords: Capital Reduction, Call for Lenders, Profit Distribution, Institutions Limited Liability To Tax, Corporate Withholding Tax.

Jel Classification: H20, H26.

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!