TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKETLERDE OYDA İMTİYAZLI PAYLAR

Mayıs 2016 Sayı 332

ÖZET

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre; anonim şirketlerde pay sahipleri tarafından oy hakkı, kural olarak sermayeye katılma oranına göre kullanılır. Ancak söz konusu şirketlerde bu oransallık ilkesi yanında, istisnai bir düzenleme olarak oy hakkında imtiyaz sistemi de benimsenebilir. Her pay sahibi koyduğu sermaye kadar şirket yönetiminde söz sahibi olması gerekirken, oyda imtiyaz ile bazı pay sahiplerine koyduğu sermayeden daha fazla söz hakkı tanınmış olur. Oyda imtiyazlı pay oluşturulabilmesi için bu durumun esas sözleşmede düzenlenmesi zorunludur. Oyda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Anılan Kanunda oy hakkında imtiyaza sınırlama getirilmiştir. Bu kapsamda ilke olarak bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir.

Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, genel kurul, genel kurula katılma hakkı, oy hakkı, imtiyazlı pay, oyda imtiyazlı paylar.

Jel Sınıflandırması: K20, K22, K23

SUPERVOTING SHARES IN JOINT STOCK COMPANIES

ABSTRACT

In joint stock companies, voting rights are used by shareholders according to their participation in capital in accordance with Turkish Commercial Code no. 6102. However, privilege system in voting rights may be adopted in the companies in question as an exceptional regulation apart from this principle of proportionality. Each shareholder must have a say in the company’s management as much as the capital they invest; however, with supervoting shares, some shareholders are granted a larger say than the capital they invest. In order to create a supervoting share in voting, this must be regulated in the articles of incorporation. Privilege in voting may be granted by giving a different number of voting rights to the shares which have equal nominal values. Restriction has been brought to privilege in voting rights in the aforementioned Law.

Keywords: Joint stock company, general meeting, right of participation in general meeting, voting right, preferred share, supervoting shares.

Jel Classification: K20, K22, K23

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!