TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARARLARININ TOPLANTI YAPILMAKSIZIN ALINMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Ocak 2018 Sayı 352

ÖZET

Anonim şirketlerde yönetim kurulu tarafından, toplantı yapmak ve gerekli nisapları sağlamak suretiyle karar alınabileceği gibi, üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde bunlardan birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine diğer üyelerin yazılı onayıyla da karar alınabilir. Öğretide “sirküler tipi karar” veya “elden dolaştırılarak karar alma” şeklinde isimlendirilen ikinci yöntemle yönetim kurulunun karar alabilmesi için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen şekil ve usul şartlarına uyulması gerekmektedir. Ancak uygulamada yönetim kurullarının, fiilen toplantı yapmamakla birlikte yapılmış gibi karar metni düzenleyip imzaladıklarına, buna mukabil söz konusu ikinci yöntem için gerekli olan koşulları gerine getirmediklerine sıkça rastlanmaktadır. Bu durumda ise pay sahipleri ve/veya yönetim kurulu üyeleri arasında önemli sorunlar yaşanabilmekte ve olayın yargıya intikal etmesi üzerine mahkemeler ilgili kararların geçersizliğine karar verebilmektedir. İşte bu çalışmada, güncel yargı kararları da göz önünde bulundurularak, anonim şirket yönetim kurulu kararlarının toplantı yapılmaksızın alınmasında karşılaşılan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Anonim şirket, yönetim kurulu, toplantı ve karar nisabı, sirküler tipi karar, toplantı çağrısı.

Jel Sınıflandırması: K22, K29, K40

THE PROBLEMS FACING IN MAKING RESOLUTIONS OF BOARD OF DIRECTORS IN JOINT STOCK COMPANY WITHOUT MEETING

ABSTRACT

The board of directors in joint-stock companies may make resolution by meeting and providing the quorums, or if no member requests meeting, they may be taken by the written approvals of other members to a proposition made by any of them on a certain matter. In order to make the resolution of the board of directors by means of the second method named “circular type decision” or “decision making through circulation” in teaching, it is necessary to comply with the form and procedural conditions stipulated in Turkish Commercial Code numbered 6102. In practice, however, it is frequently observed that the board of directors has not made the necessary conditions for the second method to deal with the decision-making and signing of the resolution text as it was done with the non-meeting. In this case, there may be serious problems between the shareholders and / or members of the board of directors, and the courts may decide that the relevant decisions are invalid when the case is referred to the judiciary. Here, in this study, taking into consideration the current judicial decisions, the problems encountered in the decisions of the board of directors of the joint stock companies without meeting and the proposal of solutions related to them have been evaluated in all respects.

Keywords: Joint-stock company, board of directors, the quorum for meeting and resolution, circular type decision, meeting call.

Jel Classification: K22, K29, K40

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!