TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI IŞIĞINDA: ‘VERGİSEL MÜDAHALELER YOLUYLA MÜLKİYET HAKKI İHLALLERİ

Temmuz 2019 Sayı 370

ÖZET

Bu çalışmada, mülkiyet hakkına yapılan müdahalelerden birini oluşturan vergisel müdahalelerin barındırması gereken özellikler, Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında değerlendirmeye tabi tuttuğu ölçütler üzerinden incelenmiştir. Vergisel müdahaleler dolayısıyla mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönünde verilmiş olan kararlar incelendiğinde, doğası gereği mülkiyet hakkına yönelik bir müdahale olan vergisel düzenlemeler ile bu düzenlemelerin idari işlem ve eylemler vasıtasıyla mükelleflere yansımalarının bireysel başvuru kapsamında değerlendirilmesinde, Anayasa Mahkemesi vakayı sadece Anayasanın 35 ve 73’üncü maddelerinde yer verilen “Kanunilik” ve “Meşru Amaç” ilkeleri boyutunda ele almamaktadır. Bunlara ek olarak Mahkeme, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanma şartlarını düzenleyen 13’üncü maddede yer verilen ölçülülük ilkesi ile 10’uncu maddenin somut yansıması olarak hayat bulan ayrımcılık yasağının da dahil olduğu bir bakış açısı benimsemektedir. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi Kanunilik ilkesi bağlamında salt olarak şekli kanuniliği yeterli görmemekte, Kanun kalitesinin önemine vurgu yaparak, içinde barındırması gereken ulaşılabilirlik, belirlilik ve öngörülebilirlik kabiliyetlerini de aramaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, Bireysel Başvuru, Hukuka Uyarlık, Ölçülülük, Meşru Amaç, Öngörülebilirlik

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K34, P14

‘VIOLATION OF THE PROPERTY RIGHTS BY THE FINANCIAL INTERVENTION’ IN THE LIGHT OF INDIVIDUAL APPLICATION DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT

ABSTRACT

In this research, it’s been examined the features of the financial intervention which is one of the violations of the property rights on the basis of the constitutional court’s applied measurements upon the individual rights. When the decisions of the property rights violated by the financial intervention have been analyzed, the consideration of the individual applications by of which tax regulations that are aimed to financial interventions and the reflections of these regulations with the administrative actions, constitutional court does not take the case with only item numbers 35 (legality) and 73 ( justification). With addition of all these, The Constitutional Court seize upon the perspectives of moderation principle that arranges the conditions of the basic rights and liberties by the item number 13th and with the solid reflection of the 10th item that is prohibition of discrimination. Also The Constitutional Court doesn’t see enough formal legality directly with the legality principle; with the emphasis of law quality, it searches the accessibility, certainty and predictability within.

Keywords: The Constitutional Court, Individual Application, Compliance With Law, Moderation, Legitimate Aim, Predictability

Jel Classification: H20, H29, K34, P14

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!