TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ALMANYA’DA MUKİM BİR SİNEMA SANATÇISINA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR

Mart 2017 Sayı 342

ÖZET

Sinema sanatçıları bir ülkenin kültür elçisidir. Bu nedenle, iki ülke arasındaki kültürel ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde sinema sanatçılarına önemli görevler düşmektedir. Yabancı sinema sanatçılarının Türkiye’deki faaliyetleri bu açıdan değerlendirilmeli ve ekonomi ve vergi politikaları bu gerçekten hareketle şekillenmelidir. Türkiye ile Almanya arasındaki yakın ilişkiler sinema sektörüne de yansımış ve gerek Türkiye’de mukim sinema sanatçılarının Almanya’daki gerekse Almanya’da mukim sinema sanatçılarının Türkiye’deki faaliyetleri önemli boyutlara ulaşmıştır. Özellikle dizi sektöründe bu ilişkiler daha yoğun bir şekilde kendini hissettirmektedir. Sinema sektörünün bu önemine binaen bu makalemizde, Almanya’da mukim sinema sanatçılarının Türkiye’de icra ettikleri mesleki faaliyetler kapsamında bu kişilere yapılan serbest meslek ödemelerinin vergilendirilmesi esasları üzerinde durulacaktır. Yapılan değerlendirmeler vergi anlaşması ve iç mevzuat hükümleri perspektifinde yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Mukim, Yerleşim Yeri, İkametgah, Türkiye’de Yerleşme, Sinema Sanatçısı, Serbest Meslek Faaliyeti

Jel Sınıflandırması: H24, H29

SOME MATTERS TO BE CONSIDERED IN TAXATION OF PAYMENTS TO A GERMANY RESIDENT CINEMA ARTIST

ABSTRACT

Cinema artists are culture ambassadors of a country. For this reason, important tasks are devoted to the development of cultural and social relations between countries. The activities of foreign cinema artists in Turkey should be evaluated in this respect and the economy and tax policies should be shaped with this action. The close relations between Turkey and Germany have also been reflected in the cinema sector and the activities of cinema artists dwelling in one country in the other have reached important dimensions. Especially in the TV series industry, these relations are becoming more intense. In this article, which emphasizes the importance of the cinema sector, we will focus on the principles of taxation of self-employment payments made by these filmmakers within the scope of professional activities carried out in Turkey by cinema artists residing in Germany. The assessments will be made in the perspective of the tax treaty and domestic legislative provisions.

Keywords: Resident, residence, dwelling, residing in Turkey, cinema artist, self-employment activity

Jel Classification: H24, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!