TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

Almanya Anlaşmasına Göre Yabancı Kurumlarca 2012 Hesap Döneminde Hisse Senetlerinden Elde Edilen Temettü Gelirlerinde Vergilendirme Esasları

Temmuz 2013 Sayı 298

ÖZET

19 Eylül 2011 tarihinden Berlin’de imzalanan ve 23.12.2011 tarihli ve 6263 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması”nın onaylanması 2012/2695 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (B.K.K.) ile kararlaştırılmıştır. Bu Anlaşma, 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, yürürlüğe girdiği tarihi belirlemek üzere çıkarılmış olan 2012/3838 sayılı B.K.K. 24 Ekim 2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Her ne kadar bu B.K.K.’na göre Almanya Anlaşması 1 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girse de geçmişe yönelik olarak gerçek ve tüzel kişilerce 2011 yılında elde edilen gelirleri de kapsamak üzere 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Almanya Anlaşması Türkiye’nin imzalamış olduğu diğer anlaşmalar gibi her bir kazanç ve irat türü itibarıyla vergilendirme yetkisini mukim devlete veya kaynak ülkeye vermiştir. Bazı gelirde de ise vergilendirme yetkisini kaynak ve mukim ülke arasında paylaştırmıştır. Bu makalemizde vergilendirme yetkisinin paylaşıldığı bir gelir türü olan temettü gelirlerinde vergilendirme esasları irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Temettü, Kâr Payı, Gerçek Lehdar, Akit Devlet, Diğer Akit Devlet, Vergilendirme Yetkisi

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

TAXATION PRINCIPLES IN DIVIDEND INCOMES ACQUIRED FROM SHARES IN THE 2012 ACCOUNTING PERIOD BY FOREIGN COMPANIES ACCORDING TO GERMANY AGREEMENT

ABSTRACT

“The Agreement on Prevention of Double Taxation and Tax Evasion in Taxes that are Collected on Income between the Republic of Turkey and Federal Republic of Germany”, which was signed on September 19, 2011 in Berlin and which was approved to be ratified with the Law no. 6263 dated 23.12.2011, was decided to be ratified with the Cabinet Decree no. 2012/2695. This agreement came into force on August 1, 2012, and the Cabinet Decree no. 2012/3838 which was issued to identify the date of entry into force was published in the Official Gazette no. 28451 dated October 24, 2012. Although according to this Cabinet Decree, Germany Agreement enters into force on August 1, 2012, it shall be applied starting from January 1, 2011 to also cover the incomes acquired in the year 2011 by real and legal persons retrospectively. Germany Agreement has given the authority of taxation as of each gain and revenue to the country of residence or source country as in the case of other agreements that Turkey signed. On the other hand, it has divided the authority of taxation between source country and the country of residence in the case of certain incomes. This article deals with the taxation principles in dividend incomes, which is an income type where the authority of taxation is shared.

Keywords: Dividend, Profit Share, Real Beneficiary, Contracting State, Other Contracting State, Authority of Taxation

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!