TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

ADİ ORTAKLIKLAR TTK VE VERGİ KANUNLARINA GÖRE TÜR DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Ocak 2014 Sayı 304

ÖZET

Tür değiştirme 6102 sayılı Yeni TTK’ da düzenlenmiş olup, tüzel kişiliği haiz şirketler ve ticari işletmeler için öngörülmüştür. Devir işlemine ilişkin düzenlemelere ve vergisel teşviklere ise KVK ve GVK’ da yer verilmiştir. KVK’nın 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen ve devir işleminden doğan karın hesaplanmayacağına dair hüküm yalnızca kurumlar vergisi mükellefleri için uygulanabilir olup, kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmayan adi ortakların bahsi geçen hükümden yararlanabilmeleri mümkün değildir. GVK’ nın 81/2 hükmünce ferdi işletmenin bilançosunun aktif ve pasifiyle bir bütün olarak sermaye şirketine devrinde, devre ilişkin kazancın hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği belirtilmiş olup; adi ortaklıklar adına bu hükümden yararlanılması ortakların gerçek kişi veya kurumlar vergisi mükellefi olmalarına göre değişiklik arz eder. Buna göre, adi ortaklığın ortaklarının kurumlar vergisi mükellefi kurumlardan olması halinde ilgili madde hükmünden yararlanılamazken; gerçek kişi ortaklar için ise, devir işleminden doğan kazanç hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Adi ortaklık, tür değiştirme, devir

Jel Sınıflandırması: H20, H25, H29

CAN ORDINARY PARTNERSHIPS CHANGE TYPES ACCORDING TO THE TURKISH CODE OF COMMERCE AND TAX LAWS?

ABSTRACT

Changing company types is regulated in the New Turkish Code of Commerce no 6102 and it has been envisaged for incorporated companies and commercial businesses. Regulations regarding transfer procedures and tax incentives are included in the Corporate Tax Law and Income Tax Law. The provision stipulating that the profit regulated in articles 19 and 20 of the Corporate Tax Law arising from the transfer operation is applicable only for corporate taxpayers, and ordinary partnerships that are not included in the corporate taxpayers cannot benefit from the mentioned provision. According to provision 81/2 of the Income Tax Law, in the transfer of the balance sheet of the individual business with its assets and liabilities as a whole, it was stated that the earnings related to the transfer cannot be calculated and taxed, and benefiting from this provision on behalf of ordinary partnerships varies according to whether the partners are real persons or corporate taxpayers. Thus, in case partners of ordinary partnerships are corporate taxpayers they cannot benefit from the provision in the respective article; and for real persons, the earnings arising from the transfer operation cannot be calculated and taxed.

Keywords: Ordinary partnership, company type change, transfer

Jel Classification: H20, H25, H29

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!