TARİH ARALIĞI

Başlangıç Tarihi
Seç
Bitiş Tarihi
Seç

ARANACAK KRİTER

Kriter Seçin
Makale Başlığında

ARANACAK KELİME

Örnek “vergi mevzuatı”

1 OCAK 2013’TEN İTİBAREN DEFTERLER NEYE GÖRE TUTULACAKTIR?

Kasım 2012 Sayı 290

ÖZET

Defter tutma konusu 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun (14.02.2012 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) 64’üncü maddesi ile diğer ilgili maddelerde düzenlenmiştir. 6102 sayılı Kanun 1 Temmuz 2012 tarihinde henüz yürürlüğe girmeden 6335 sayılı Kanunla (30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) ciddi değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin en önemlisi şüphesiz tüm şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmasından geri adım atılmasıdır. Diğer önemli bir değişiklik ise, 1 Ocak 2013’ten itibaren defterlerin Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uyarınca tutulacağına yönelik düzenlemelerin değiştirilmesidir. Çalışmamızda, 1 Ocak 2013’ten itibaren defterlerin TMS uyarınca mı, ya da, Tek Düzen Hesap Planı, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve TTK uyarınca mı tutulacağı meselesi tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeni TTK, Defter Tutma, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Vergi Usul Kanunu (VUK), Tek Düzen Hesap Planı

Jel Sınıflandırması: H20, H29, K22, K34, M41, M48

HOW WILL THE ACCOUNTS BE KEPT FROM JANUARY 1ST, 2013?

ABSTRACT

The issue of bookkeeping has been regulated in article 64 and other related articles of the New Turkish Code of Commerce no. 6102 (published in the Official Gazette no. 27846 dated 14.02.2012). Before the Law no. 6102 was enforced on July 1st, 2012, significant amendments were made with the Law no. 6335 (published in the Official Gazette no. 28339 dated 30.06.2012). The most important of these amendments have undoubtedly been backing down on subjecting all companies to independent audit. Another important amendment is the amendment in the regulations stipulating that the books will be kept according to Turkish Accounting Standards (TAS) starting from January 1st, 2013. Our study discusses whether accounts will be kept according to TAS or according to Uniform Chart of Accounts, Tax Procedures Law (TPL) and Turkish Code of Commerce starting from January 1st, 2013.

Keywords: The New Turkish Code of Commerce, Bookkeeping, Turkish Accounting Standards (TAS), Tax Procedure Law (TPL), Uniform Chart of Accounts

Jel Classification: H20, H29, K22, K34, M41, M48

Devamını okumak ve yorum yapmak için giriş yapmalısınız!